ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ
หัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 055-964610

tawatchais@nu.ac.th
ผศ.ดร.นารีลักษณ์ นาแก้ว
รองหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างานนโยบายและแผน/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

เบอร์โทร 055-964622

Research Profile

nnakaew@hotmail.com
ดร.สงกรานต์ เชื้อครุฑ
อาจารย์/หัวหน้างานวิจัยเชิงพาณิชย์

เบอร์โทร 055-964617

Research Profile

csongkra@hotmail.com
ดร.จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ
อาจารย์/หัวหน้างานบริการวิชาการและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เบอร์โทร 055-964624

Research Profile

jaruwanjor@yahoo.com
ผศ.ดร.จตุพร เงินคำ
อาจารย์/หัวหน้างานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

เบอร์โทร 055-964653

jatupornn@nu.ac.th
ผศ.ดร.จินตนา ว่องวิกย์การ
อาจารย์/หัวหน้างานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

เบอร์โทร 055-964621

Research Profile

sabaijingjing@hotmail.com
อาจารย์รัตติญา ชีวาพัฒน์
อาจารย์ /หัวหน้างานฝึกงาน/สหกิจศึกษา

เบอร์โทร 055-964621

Research Profile

hanoo7a@hotmail.com
ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์
อาจารย์/หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิต

เบอร์โทร 055-964619

siriwat49@hotmail.com
ผศ.ดร.โศภิศ คันธวงศ์
อาจารย์/หัวหน้างานแพทยศาสตร์ศึกษา

เบอร์โทร 055-964615

sophitth@nu.ac.th
ดร.สุดารัตน์ อ่อนสุระทุม
อาจารย์/หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์โทร 0-5596-4676

sudarata@nu.ac.th
ดร.ระพี ธรรมมีภักดิ์
อาจารย์/หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

เบอร์โทร 0-5596-4507

rapeet@nu.ac.th
รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964614

siripunc@hotmail.com
รศ.ดร.พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964612

npannika@yahoo.compannikan@nu.ac.th
รศ.ดร.ดลฤดี สงวนเสริมศรี
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964798

รศ.ดร.ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964742

aeiiiea@hotmail.comdamrongpanth@nu.ac.th
รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964626

Research Profile

nusutthi@hotmail.comsutthirats@nu.ac.th
รศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964626

Research Profile

kunthalertd@yahoo.com
รศ.ดร.อัญชลี ศิษยนเรนทร์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964627

sisaya@rocketmail.com
รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964618

Research Profile

polseela@hotmail.comraxsinap@nu.ac.th
รศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964653

Research Profile

apichatvitta@hotmail.comapichatv@nu.ac.th
รศ.ดร.นพวรรณ บุญชู
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

เบอร์โทร 055-964616

Research profile

bunchu_n@hotmail.com
รศ.ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง
อาจารย์/หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เบอร์โทร 055-964605

Research Profile

pumidonming@gmail.com
ผศ.ศรีสุดา กวยาสกุล
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964617

srisuda_k@hotmail.com
ผศ.ดร.ชาคริต สวัสดิดล
อาจารย์

เบอร์โทร -

sawasdidolnchakrit@gmail.com
ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964616

Research Profile

paolamlertthon@hotmail.com
ผศ.ดร.บุญเรือง คำศรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์โทร 055-964610

Boonruangk@nu.ac.th
ผศ.ดร.สมชาย แสงอำนาจเดช
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964507

somchais@fwd.nu.ac.th
ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรดำรง
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964676

wassana_c@yahoo.com
ผศ.ดร.พวงเพชร วารีย์ โม้ลี
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964605

phuangphetw@hotmail.com
ผศ.ดร.กัญณิภา ทัศนภักดิ์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964619

Research Profile

kannipa1974@hotmail.com
ผศ.ดร.พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964760


Research Profile

plykaeow@hotmail.com
ดร.ศิริวรรณ วิชัย
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964611

siriwanwichai@nu.ac.th
ดร.อัญชลี ฐานวิสัย
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964611

aunchaleet@nu.ac.th
ผศ.ดร.รัมภา จุฑะกนก
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964614

j_rumpa@hotmail.com
อาจารย์ณรงค์ จัตุรัส
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

เบอร์โทร -

narongjaturas@gmail.com
นางอารี ทองทุ่ง
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ

เบอร์โทร 055-964718

areethongthung@gmail.com
นางสาวปราถนา แสนผ่องจับ
พนักงานห้องปฎิบัติการ (ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)

เบอร์โทร 055-964718

anniess-pp@hotmail.com
นายสิทธัตถ์ สร้อยเพชรเกษม
นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)

เบอร์โทร 055-964718

sittuds@.nu.ac.th
นางสาววิระดา ประเสริฐ
ผู้ประสานงานภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทร 055-964703

wiradap@nu.ac.th
นางสาวจารุนันท์ บัวพันธ์
นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)

เบอร์โทร 055-964718

charunun24@gmail.com
นางสาวณัฐนันท์ นันทชัย
นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)

เบอร์โทร 055-964718

nat2_8nun@hotmail.com
นายอดิศร อินทร์ทิพย์
นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)

เบอร์โทร 055-964703

Adisorni@nu.ac.th

Loading